วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

สอบตรงศิลปากร2554 โควตา 28 จังหวัด ศิลปากร 2554

สอบตรงศิลปากร2554 รับสมัครวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 17 กันยายน
คณะวิชาและจำนวนรับ
คณะวิชา จำนวนรับ/คน
3.1 คณะอักษรศาสตร์ 325
3.2 คณะศึกษาศาสตร์ 130
3.3 คณะวิทยาศาสตร์ 300
3.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 125
3.5 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 360
3.6 คณะวิทยาการจัดการ 270
3.7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 140
รวมทั้งสิ้น 1,650
รายละเอียดทั้งหมด 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ที่ให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค มีบทบาทในการพัฒนาภูมิภาคของตนในด้านต่างๆ
ประกอบกับมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องการส่ง เสริมและพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ที่ศึกษาอยู่ตามโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศจำนวน 28 จังหวัดคือ ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง กาญจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท2554 ราชบุรี ลพบุรีสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรีสิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทองและจังหวัดอุทัยธานี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม