วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

แบบประเมิน 360 องศา

แบบประเมิน 360 องศา 360 Degree feedback การประเมินผลแบบ 360 องศา
การประเมินผลงานแบบ 360 องศา เป็นการประเมินผลงานที่เน้นความโปร่งใส นำมาใช้เพื่อลดความเอนเอียงของการประเมินจากหัวหน้างานฝ่ายเดียว โดยบุคคลที่มีบทบาทในการประเมินผลงานของผู้ปฏิบัติงาน แบบ 360 องศา ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน การประเมินตนเอง และการประเมินโดย ผู้ใช้บริการ
การประเมินผล งานแบบ 360 องศา เป็นกลยุทธ์ขององค์กรต่าง ๆ ในการบริหารงานส่วนบุคคลของภาครัฐ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นการพัฒนากิจกรรม ทักษะ ความสามารถเฉพาะ ที่จะส่งผลต่อเนื่องไปสู่ความสำเร็จขององค์กร
โหลดเต็มๆด้านล่างครับ
http://images.teacherple.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SKZwugoKClAAAFDfRPo1/work%204_360%20Degree%20feedback.doc?nmid=110716481
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม