วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

หนังสือเตือนพนักงาน การเขียนหนังสือเตือนพนักงาน

หนังสือเตือนพนักงาน การเขียนหนังสือเตือนพนักงาน วันนี้เราได้นำตัวอย่าง มาให้เป็นแนวทางสำหรับฝ่ายบุคคล บริษัทต่างๆครับ
ส่วนประเด็น จดหมายตักเตือนพนักงาน กี่ครั้ง ก่อนไล่ออก นั้นก็ขึ้นอยู่กับระเบียบของบรัษัทนั้นๆครับ
สำคัญ : การจะทำหนังสทอเตือนพนักงานนั้น ต้องมีเหตุอันควรนะครับ ให้ดูกฏระเบียบของบริษัทประกอบ
หนังสือเตือน
บริษัท……………………………………………………….จำำกัด
วันที่ เดือน ..พ.ศ. .
เรื่อง การฝ่าฝืนคำาสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน
เรียน นาย/นาง/นางสาว………………………… .
เ นื่อ ง ด้ว ย เ มื่อ วัน ที่ .เ ดือ น .พ .ศ . ถึง วัน ที่
เดือน พ.ศ. ท่านได้กระทำาการฝ่าฝืนคำาสั่งระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทำางานของบริษัท กล่าวคือ
1. ..
2. ..
3. ..
ดังนั้น จึงให้ท่านแก้ไข ปรับปรุง งดเว้น หรือละเว้นการกระทำาเช่นว่านั้น มิฉะนั้นหาก
กระทำาผิดอีก บริษัทจะพิจารณาลงโทษ ซึ่งอาจถึงขั้นเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ในนาม บริษัท…………………………………จำากัด
ลงชื่อ .
( )
ผู้มีอำานาจลงนาม
ได้ทราบหนังสือเตือนแล้ว
ลงชื่อ
( )
/ ../
หมายเหตุ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม