วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

ประวัตินายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช

ประวัตินายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช
นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 ให้ข้ามห้วยมาเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเกษียณอายุราชการในปี 2553
เกิดวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2493 จบวิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขาภิบาล) รางวัลเหรียญทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2515 ปริญญาโท ปริญญาเอกวิทยาศาสตร์ ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ มหาวิทยาลัย Tulane สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2523 วปอ.รุ่น 41
จบปริญญาตรีแล้วเริ่มงานในบริษัทเอกชนเป็นเวลา 3 ปี จากนั้นได้ทุน ก.พ.ต่อปริญญาโท-เอก จบแล้วกลับมารับราชการที่กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความก้าวหน้าในงานตามลำดับ โดยเป็นผู้อำนวยการกอง เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ต่อมามีการแยกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯออกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม