วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  2553
ความเป็นมา
สืบเนื่องจากนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน  ปีงบประมาณ 2551-2554  ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการใช้หลักประกันขั้นพื้นฐานของบริการสาธารณะภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  การมีสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงในชีวิต  และประชาชนมีความสุข  ได้กำหนดให้มีนโยบายการศึกษา  10  ประการ  ดังนี้
1.    ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา
2.    การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.    พัฒนาหลักสูตรปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างทั่วถึง  ต่อเนื่อง  และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
4.    ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน  การสอนและการเรียนรู้อย่างจริงจัง  รวมทั้งการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง
5.    ดำเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสอมกันในการรับการศึกษา 12 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  และให้ครอบคลุมผู้ยากไร้  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  หรืออยู่ในสภาวะยากลำบากมากขุ้น
6.    เพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อผ่านกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต  และเชื่อมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของประเทศ
7.    สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศสำหรับผู้ด้อยโอกาส
8.    สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการบริการ
9.    เร่งผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมทั้งพัฒนารับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล
10.    ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กรต่าง ๆ
วิสัยทัศน์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
พันธกิจ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ไดรับการพัฒนาเป็นบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  และคุณลักษณะตามมาตรฐาน  การศกึษา  ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
เป้าหมายการให้บริการของ สพฐ.
Ø  ด้านโอกาสทางการศึกษา
Ø  ด้านคุณภาพการศึกษา
Ø  ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดทำผลผลิต  จำนวน 5 ผลผลิต  ได้แก่  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ   See More..

บทความที่ได้รับความนิยม