วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

กองการสอบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

กองการสอบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กองกา รสอบ เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ สังกัดอยู่ในสำนักงานกำลังพล ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยการแบ่งส่วนราชการภายในของกรมตำรวจ การจัดตั้งหน่วยงานกองการสอบตั้งแต่เริ่มแรกยังไม่มี พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน ราชการ เพียงแต่มีการตกลงกับกรมบัญชีกลางเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบ ประมาณมาใช้ในหน่วยงานได้ ขณะนั้นมีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมาดำรง  ตำแหน่งเพียง 2 นาย คือ ตำแหน่ง ผู้บังคับการประจำกรมตำรวจ (ทำหน้าที่ด้านการสอบ สำนักงานกำลังพล) และตำแหน่ง นายเวรผู้บังคับการประจำกรมตำรวจ (ทำหน้าที่ด้านการสอบ สำนักงานกำลังพล) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ได้มีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมาดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการประจำกรมตำรวจ (ทำหน้าที่ด้านการสอบ สำนักงานกำลังพล) เพิ่มขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง  ทำให้มีผู้ดำรงตำแหน่งในกองการสอบตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2535  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม