วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

มสธ.สุโขทัยธรรมาธิราช ขั้นตอนการสมัครและขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษา

มสธ.สุโขทัยธรรมาธิราช ขั้นตอนการสมัครและขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษา
สุโขทัยธรรมาธิราช เปิดสอนในสาขาต่างๆดังนี้
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สำหรับการสมัครเข้าเรียนมสธ.สุโขทัยธรรมาธิราช สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.stou.ac.th/applystou/apply.htm
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีแก้ปัญหาต่างๆที่นี่
ติดต่อ 02-504-7788 หรือ 02-982-9700
ที่มา
http://www.stou.ac.th/applystou/apply.htm
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม