วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

นักบริหารทรัพยากรบุคคล

นักบริหารทรัพยากรบุคคล การ เปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นกระทบจากการเกิดโลกาภิวัฒน์ ได้ก่อให้กิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความผันผวน และดำเนินไปในวงกว้างโดยที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผลกระทบดังกล่าวได้ส่งแรงมาถึงระดับประเทศ กระทบต่อองค์กร รวมทั้งได้ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนั้น นักบริหารทรัพยากรบุคคลในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จึงถูกคาดหวังให้มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง และมีความแข็งแกร่งสามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขัน ซึ่งการจะดำเนินการดังกล่าวให้สัมฤทธิผลนั้น นักบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องใช้ทักษะความสามารถหลายประการ แต่ที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆก็คือ การมี “ภาวะผู้นำ (Leadership)”
ดัง นั้น จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า ภาวะผู้นำสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น ประกอบด้วยอะไร และจะส่งผลอย่างไรต่อองค์กรโดยในชุดบทความชุดนี้จะนำเสนอภาวะผู้นำสำหรับนัก บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สนใจได้เห็นภาพที่ชัดเจน เกิดมุมมองที่เป็นประโยชน์ แล้วนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึ้นทั้งกับตนเองและ ต่อองค์กร
รู้จักภาวะผู้นำ เป็นที่ยอมรับกันในทุกวงการว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆจะเกิดไม่ได้หากไม่มี “ผู้นำ” ที่เข้มแข็ง และมี “ภาวะผู้นำ” ที่ถึงพร้อมเพื่อนำพากลุ่มคนหรือองค์กร เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ เราจึงได้ยินการถามหาผู้นำอยู่เสมอในหลายวงการ เป็นต้นว่า ผู้นำการเมือง ผู้นำทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ได้มีการให้คำนิยาม มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำอยู่เป็นจำนวนมาก แนวคิดภาวะผู้นำได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสรุปภาพได้ดังนี้

รูปภาพที่ 1 การพัฒนาแนวคิดภาวะผู้นำโดย Alan Hooper และ John Porter)
โดยจะขออธิบายแนวคิดแต่ละแนวคิดพอสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจดังนี้
แนวคิดภาวะผู้นำเชิงคุณภาพ (The  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม