วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

จำนวนวันหยุดตามกฎหมายแรงงาน

จำนวนวันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
ที่มา
http://www.phuketlabour.org/law.htmพระราชบัญญัติคุ้ม ครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีสาระสำคัญดังนี้


1. วันทำงานไม่เกินสัปดาห์ละ 6 วัน
2 . กำหนดเวลาทำงานปกติในทุกประเภทไม่เกิน 8 ชั่วโมง / วัน หรือไม่เกิน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม