วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

งานราชการที่เปิดสอบ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

งานราชการที่เปิดสอบ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียด
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :  8,610 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี การเงินและการธนาคาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระดับต้น
วิธีการเลือกสรร :  ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :  ต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร :  วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 ถึง วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553
ที่มา
http://www.rubook.com/rujob/rujobdetail.php?jobid=1941
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม