วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง กระทำความผิด

ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง กระทำความผิด
ข้อยกเว้นสำหรับการเลิกจ้างในบางกรณีซึ่งนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชด เชยนั้น อาจสืบเนื่องจากการจ้างลุกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาจ้างไว้แน่นอนในงานบาง ลักษณะ หรือลูกจ้างได้กระทำความผิดในบางลักษณะโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

ข้อ 1. การจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาไว้แน่นอนและเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น
เป็น งานที่มีลักษณะดังนี้

เป็นงานในโครงการ เฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้าง ซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน หรือ

ในงานอันมีลักษณะ เป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุด หรือความสำเร็จของงาน หรือ
ในงานที่เป็นไป ตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงของฤดูกาลนั้น2.   งานนั้นจะต้องแล้วเสร็จ ภายในเวลาไม่เกินสองปี
3.   นายจ้างและลูกจ้างได้ทำ สัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง

ข้อ 2. ทุจริตต่อหน้าที่
เป็นกรณีที่ลูกจ้างกระทำ ความผิดโดยการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือ ผู้อื่น โดยลูกจ้างกระทำการหรืองดเว้นกระทำการใดๆในหน้าที่ของตน

ข้อ 3. กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
ลูกจ้างกระทำความผิด โดยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา  ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำหรืองดเว้นการกระทำนั้นจะเกิดแก่ นายจ้าง
การกระทำความผิดทางอาญาต่อนาย จ้างนี้ ถ้าหลักฐานฟังได้ว่าลูกจ้างกระทำความผิดจริงไม่จำเป็นต้องรอ ให้ลูกจ้างถูกดำเนินคดีหรือให้มีคำพิพากษาเสียก่อนว่าลูกจ้างมีความผิดอาญา จริง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม