วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

ฎีกา จ่ายเงินค่า วันหยุดพักผ่อนประจำปี ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อนคนทำงานครับ

กรณี : วันหยุดพักผ่อนประจาปี
1. นายจ้างจัดวันพักผ่อนประจาปี ให้แล้วแต่ลูกจ้างไม่หยุด เพื่อรับเงินรางวัลพิเศษ นายจ้างต้องจ่ายค่าวันหยุดพักผ่อนที่ไม่ใช้ให้อีกหรือไม่..
คำตอบ ไม่ต้องจ่ายครับ เมื่อจัดให้แล้วไม่หยุด ไม่รับ ถือว่าสละสิทธิ์และ ไม่ต้องจัดให้ใหม่ด้วย ตามแนวฎีกาที่ 2816-2822/2529 ..แต่นายจ้างต้องระบุให้ชัดๆนะครับว่าให้ใครหยุดวันที่เท่าใด การประกาศรวมไม่ระบุวัน / ไม่ระบุคน ถือว่ายังไม่จัดให้ครับ..หรือ นายจ้างจะจ่ายให้ก็ได้ถือว่าเป็นคุณยิ่งกว่าก็ทาได้ครับ..แต่ในหลักกฎหมาย ไม่ต้อง
2.ระเบียบกาหนดว่าเลขาให้หยุดพักผ่อนประจาปีในวันที่เจ้านายหยุดงาน แต่เลขามาทางานเองเป็นบางวัน ต้องจ่ายค่าทางานวันหยุดให้หรือไม่
คำตอบ ไม่ต้องจ่าย เพราะการทางานวันหยุดจะได้รับค่าจ้างนั้นต้องมีองค์ประกอบ 2 อย่างคือ นายจ้างสั่ง + ลูกจ้างยินยอม จึงจะได้ค่าจ้าง แต่เลขาท่านนี้มาเองไม่ครบองค์ประกอบจึงไม่ได้ค่าจ้าง .ต้องจัดวันหยุดพักผ่อนให้ใหม่หรือไม่ คาตอบ คือ ไม่ต้องครับ จัดให้แล้วไม่หยุด ไม่ต้องจัดใหม่…2198/2525
3. ทางานมา  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม