วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

คําศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษ

คําศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษ เพื่อนๆที่กำลังหางาน ควรรู้ไว้จ๊า

คำศัพท์ที่ควรรู้ในการสมัครงาน
คำสํพท์ แบ่งออกเป็น 3 ชุด คือ
1. คำศัพท์ที่ใช้ในการกรอกใบสมัครงาน
2. คำศัพท์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน
3. คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ
คำศัพท์ที่ใช้ในการกรอกใบสมัครงาน
Applicant / Candidate ผู้สมัครงาน
Application Form ใบสมัครงาน
Application Letter จดหมายสมัครงาน
Applicant signature ลายเซ็นผู้สมัคร
Birth Certificate สูติบัตร
Buddhism ศาสนาพุทธ
Certificate degree obtained ประกาศนียบัตรหรือ ปริญญาที่ได้รับ
Christian ศาสนาคริสต์
Confidential เป็นความลับ
Date of Birth วันเดือนปีเกิด
Degree Certificate ใบปริญญาบัตร
Dependent ผู้อยู่ในอุปการะ
Divorce หย่าร้าง
Domicile ภูมิลำเนา
Equivalent qualification คุณวุฒิเทียบเท่า
Exempted by way of Military Drawing Ballot จับได้ใบดำ
Experience / Previoous employment ประสบการณ์การทำงาน
skilled in เชี่ยวชาญในด้าน
Extra-curricular Activities  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม