วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

โครงการ PATTATA BRAND

เมืองพัทยาเปิดแผน “รวมพลังชุมชนเราร่วมสร้าง พัทยาแบรนด์” ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเมืองวางรากฐานสู่การ “ค้าขายดี-กินดี-อยู่ดี” พร้อมยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมืองพัทยาได้จัดทำโครงการรวมพลังชุมชนเราร่วมสร้าง พัทยาแบรนด์” ซึ่งเป็นการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา (Pattaya’s Community Enterprise) เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของชุมชนเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถเข้าสู่ตลาดการค้าภายในประเทศ และขยายสู่ตลาดการค้าระดับโลกได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเมืองพัทยา โดยได้มีการศึกษาและสำรวจร่วมกับภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และประชาชนตามนโยบายการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนี้การสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจและชุมชน จะนำไปสู่การสร้างและกระจายรายได้ให้เกิดดุลยภาพทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนาคต โดยโครงการนี้จะมีการวิจัย พัฒนา และส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินโครงการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนตุลาคม 2555 “ที่ผ่านมาผลจากภาวะทางการเมืองในประเทศ เศรษฐกิจโลก และปัจจัยจากน้ำท่วม ได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตในด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศ รวมถึงเมืองพัทยาด้วยเช่นกัน ตั้งแต่ระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ไปจนถึงผู้ประกอบการธุรกิจระดับรากหญ้า ดังนั้นผู้บริหารเมืองพัทยาจึงเล็งเห็นว่า การสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและชุมชนต่างๆ ของเมืองพัทยานั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงนำไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ ในการสร้างวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพ เพื่อเป็นโครงการต้นแบบที่จะขยายสู่วิสาหกิจชุมชนต่างๆในพื้นที่ของเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงในลำดับต่อไป” นายอิทธิพล กล่าว แนวทางการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยาในครั้งนี้ อยู่ภายใต้กรอบความคิด “ค้าขายดี กินดี และอยู่ดี” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม