วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

คํากล่าวถวายพระพรวันพ่อ

คํากล่าวถวายพระพรวันพ่อ ตังอย่างเหลา่นี้รวบรวมจากอินเตอร์เน็ตครับ
คำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 /12/49
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
นางศรีสกุล กฤษณจินดา ครูใหญ่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ในนามของคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และลูกจ้างประจำโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ขอประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช
น้อมเศียรศิรวาทบาทบงสุ์ องค์จักรีภูมินทร์ถิ่นสยาม
ทรงวิริยะอุสาหะพยายาม บำบัดความยากไร้ให้ปวงชน
หกสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ย่างพระบาทก้าวไปหมายเกิดผล
ดำริสร้างทางชีวิตประสิทธิ์ดล เสริมมรรคผลทั่วทุกถิ่นแผ่นดินทอง
ทรงชี้นำการทำกินใช้สินทรัพย์ ไม่ตกอับรู้พอเพียงเลี้ยงปากท้อง
ใช้ชีวิตคู่หลักธรรมตามครรลอง ชีวิตครองความสุขพ้นทุกข์ภัย
ทรงเป็นยอดนักปกครองที่เชี่ยวชาญ ธ ประสานการณ์วิกฤตวินิจฉัย
ธ ทรงเป็นบิตุรงค์ที่เกรียงไกร สอนลูกให้รู้รักสามัคคี
ทรงเป็นยอดอัครศิลปิน วรรณศิลป์ ปรีชาเลิศ บรรเจิดศรี
“พระมหาชนก” แขวงหลักธรรมนำชีวี สอนให้มีวิริยะพยายาม
หกสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ประชาชาติทั้งประเทศทุกเขตขาม
ภาคภูมิใจในจริยวัตรที่งดงาม จารึกนามเทิดไท้ในราชันย์
เหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า
ล้นกระหม่อม จึงพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นราชสักการะ ในวโรกาส
อันเป็นมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในวาระนี้
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระสยามเทวาธิราช เทวาภินิหารทั้งปวง
ได้โปรดอภิบาล ดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิภัยพิบัติ ขอจงทรงพระเจริญถึงพร้อม
ด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และลูกจ้างประจำ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
ประพันธ์โดย คุณครูอัจฉราวรรณ สังข์วงษ์ ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการ
ที่มา
http://www.swp.in.th/thai/newsletter/kINGSPEECH.htm
รวบรวมบทความ กลอน วันพ่อ

กลอนวันพ่อ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม