วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

ครม.ยิ่งลักษณ์ มาแล้วรายชื่อคณะรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ อย่างเป็นทางการ

ครม.ยิ่งลักษณ์ มาแล้วรายชื่อคณะรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ อย่างเป็นทางการ โปรดเกล้าแล้วครับ มาดูรายชื่อ คณะรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ กันเลยครับ

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งครม.ใหม่ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2554 แล้วนั้น
บัดนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง เป็นรองนายกรัฐมนตรี
พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม