วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน ของทุกปี

วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน ของทุกปี ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนครับว่า เยาวชนหมายถึงใคร คำว่า เยาวชน ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายไว้ว่า คือบุคคลที่มีอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วด้วยการสมรส นอกจากนี้ คำว่าเยาวชน ตามความหมายขององค์การสหประชาชาติ ได้ให้ความหมายไว้คือ คนในวัยหนุ่มสาว คือผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี
ประวัติและที่มาของวันเยาวชนแห่งชาติ
วันเยาวชนแห่งชาติ เริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสองพระองค์ ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในฐานะยุวกษัตริย์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8
คำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ
Participation, Development and Peace ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม