วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

ชุมชนนักปฎิบัติ Community of Practice หรือ COP

ชุมชนนักปฎิบัติ Community of Practice หรือ COP
ใน ยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ภายใต้ความไม่แน่นอน และความสับสนที่เกิดขึ้น อีกไม่นานความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงเวลาเพียงสามปี และนั่นอาจทำให้เราไม่สามารถคาดการณ์อนาคตล่วงหน้าได้ ดังนั้น หากเราไม่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง เราจะกลายเป็นผู้ตามในที่สุด
หลายองค์กรได้เริ่มต้นดำเนินการถ่ายโอนความรู้ของพนักงานมาจัดเก็บในระบบฐานความรู้ (Knowledge Base) โดยการขออย่างเป็นทางการ (สั่ง) ให้ ทุกคนที่เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในองค์กร เขียน และถ่ายทอดสิ่งที่ตนทราบ มาจัดเก็บไว้ในระบบฐานองค์ความรู้ขององค์กร อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่พร้อมที่จะนำไปใช้งานได้โดยง่าย จากเครือข่ายอินทราเน็ตที่องค์กรมีอยู่
องค์กรที่ดำเนินการสำเร็จ ส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่ปรึกษาซึ่งขายบริการให้คำปรึกษา
ดัง นั้น ความรู้และประสบการณ์จึงมีสาระสำคัญทั้งทางด้านความรู้ในเชิงการปรึกษา แนะนำ และด้านความเร็วในการนำเสนอโครงการ ส่งผลให้พนักงานมีความพร้อมอันเกิดจากหน้าที่ในการถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าว
ส่วนองค์กรที่ไม่ประสบความสำเร็จ มักเป็นองค์กรที่ไม่ใช่กลุ่มขององค์กรที่มีลักษณะที่ปรึกษา โดยอาจจะยังไม่มีค่านิยม ไม่มีวัฒนธรรมระบบการทำงานขององค์กรที่เอื้อ และไม่มีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ โดยเฉพาะหากเกิดจากการ “สั่ง” จากผู้บริหารแล้ว มักจะไม่ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน
ในที่นี้ในระยะแรกอาจจะมีการส่งความรู้มาลงในฐานข้อมูลในเบื้องต้น เพราะต้องปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่ง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม