วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

รูปแบบการเขียนบทความดีๆ บทความวิชาการ รูปแบบบทความ

การเขียนบทความนั้น มีความจำเป็นอย่างมาก ในวงการศึกษา เพราะว่า บทความทางวิชาการเป็นภาพสะท้อนถึงความตื่นตัวทางวิชาการของผู้เขียน
ในการติดตามความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ วันนี้ Jamjung.com ได้ทำการรวบรวม เรื่องราวเกี่ยวกับหารเขียนบทความวิชาการ ของคุณ ดาเรศ บรรเทิงจิตร มาเผยแพร่หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย
ที่มาบทความ รูปแบบการเขียนบทความดีๆ บทความวิชาการ รูปแบบบทความ
ดาเรศ บรรเทิงจิตร
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 0 2201 7282
E-mail darad@dss.go.th
ตุลาคม 2549
http://kmcenter.rid.go.th
ความหมายของบทความทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ คืองานเขียนขนาดสั้น ซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ชัดเจนโดยผู้เขียนเรียบเรียง
จากผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือของผู้อื่นในลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือเสนอ
แนวความคิดใหม่ ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการนั้น ๆ บทความทางวิชาการที่เผยแพร่โดยทั่วไป อาทิ
1. บทความทางวิชาการที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น และผ่านการอ่านและพิจารณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ
2. บทความทางวิชาการที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการไม่เข้มข้นนัก เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ประชาชนทั่วไป
3. บทความวิจัย (investigation article) คือบทความที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยของตนเอง มีการกำหนด
ปัญหาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลการวิจัย อันนำไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ

* หมายเหตุ : สรุปและเรียบเรียงจาก การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ
บรรยายโดย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม