วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เทศกาลประเพณีวันไหลพัทยา 2553

เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาและเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตานักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังเมืองพัทยา จึงได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลประเพณีวันไหลพัทยา ประจำปี 2553  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม